ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 24 aprilie 2019
pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii


EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2019
Data intrării în vigoare 25-04-2019
Formă consolidată valabilă la data 02-06-2021
Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 27-12-2019 până la data de 02-06-2021
Notă CTCE
Forma consolidată a ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 27 din 24 aprilie 2019, publicate în Monitorul Oficial nr. 328
din 25 aprilie 2019, la data de 02 Iunie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de:
LEGEA nr. 250 din 23 decembrie 2019.
Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un
document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
Având în vedere garantarea dreptului prevăzut de art. 34 din Constituţia României, republicată, statul român are
obligaţia de a asigura accesul populaţiei în mod echitabil şi nediscriminatoriu la servicii medicale acordate atât de
furnizori publici, cât şi de furnizori privaţi.
În considerarea obligaţiei statului prin Ministerul Sănătăţii de a institui un complex de măsuri de protecţie a
pacientului astfel încât acesta să poată beneficia de servicii medicale necesare în condiţiile utilizării eficiente a
fondurilor alocate acestui scop, astfel încât să fie atins potenţialul maxim al sistemului public de sănătate din
România,
luând în considerare necesitatea unei abordări legislative unitare aplicabile tuturor furnizorilor de servicii medicale, în
condiţiile în care anumite prevederi se aplică numai celor din sistemul public, şi nu şi celor din sistemul privat aflaţi în
relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate,
ţinând cont de necesitatea existenţei unui sistem medical îndreptat spre pacient, în care serviciile de sănătate să fie
acordate cât mai aproape de acesta şi în funcţie de opţiunea acestuia, care ar aduce un beneficiu pentru pacient în
sensul în care acesta va suporta o contribuţie personală faţă de tarifele suportate din bugetul Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate cu acordul informat şi prealabil în scris al acestuia,
întrucât neadoptarea de măsuri ar avea impact direct asupra sănătăţii publice şi ar conduce la afectarea intereselor
asiguraţilor sistemului de asigurări sociale de sănătate,
ţinând cont şi de faptul că există furnizori de servicii medicale care oferă servicii medicale diferite din punctul de
vedere al superiorităţii tehnologice,
în considerarea faptului că se impune crearea cadrului legal astfel încât să fie identificate pârghiile necesare
acoperirii costurilor pentru unele servicii din segmentul spitalizării continue, al ambulatoriului clinic de specialitate şi
ambulatoriului paraclinic acordate de furnizorii privaţi, care vor fi ulterior stabilite prin hotărâre a Guvernului,
ţinând cont de faptul că se impune asigurarea cadrului legal astfel încât să nu mai existe prevederi limitative în ceea
ce priveşte sumele încasate de către furnizorii de servicii medicale, respectiv necesitatea reglementării preţurilor
încasate de către operatorii din domeniul sanitar pentru serviciile furnizate pacienţilor,
în considerarea faptului că se impune instituirea unor măsuri care să determine pe principii de echitate activităţi
investiţionale ale furnizorilor de servicii medicale, astfel încât acestea să vină în sprijinul serviciilor medicale acordate
asiguraţilor,
întrucât neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonanţă de urgenţă, ar conduce la reale dificultăţi în ceea ce
priveşte o funcţionare optimă a întregii activităţi medicale, cu consecinţe serioase în ceea ce priveşte utilizarea
eficientă a fondurilor publice şi furnizarea unei asistenţe medicale de calitate pacienţilor,
în considerarea faptului că statul are obligaţia respectării Constituţiei României, republicată, ca garant al dreptului la
ocrotirea sănătăţii, şi trebuie, prin Ministerul Sănătăţii, să ia măsuri pentru ocrotirea sănătăţii publice,
având în vedere că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror
reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ARTICOL UNIC
După alineatul (2) al articolului 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se
introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:
(2^1) Asiguraţii care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privaţi care încheie
contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate
Pagina 2 din 2
şi ambulatoriu paraclinic, pot plăti o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tarifele serviciilor
medicale acordate de furnizorii privaţi şi tarifele suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate decontate de casele de asigurări de sănătate.
(2^2) Contribuţia personală pentru fiecare categorie de serviciu medical prevăzută la alin. (2^1) este afişată pe
pagina de internet a furnizorilor privaţi de servicii medicale şi se plăteşte de către asiguraţi, în mod direct sau
printr-o asigurare încheiată în baza unui contract cu o societate de asigurări.
La data de 27-12-2019 Alineatul (2^2) al Articolului 230 din ARTICOLUL UNIC a fost modificat de ARTICOLUL
UNIC din LEGEA nr. 250 din 23 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 24 decembrie
2019
(2^3) Prin contractul-cadru, aprobat prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc serviciile medicale pentru care
asiguraţii plătesc contribuţie personală în condiţiile alin. (2^1), modalitatea şi condiţiile acordării acestora, precum
şi procedura de stabilire a nivelului contribuţiei personale.
PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
Contrasemnează:
p. Ministrul sănătăţii,
Cristian-Vasile Grasu,
secretar de stat
Bucureşti, 24 aprilie 2019.
Nr. 27.
–-

Informatii coplata